Digitale løsninger for bedre kreftbehandling

Foto: Agnete Brun

Helsetjenesten står overfor en revolusjon der digitale verktøy vil få en stadig viktigere rolle i kreftbehandlingen. I fremtiden vil dette få stor betydning for pasientene.

Tekst: Anne Lise Ryel

Utvikling av persontilpasset medisin er viktig i dagens og fremtidens kreftomsorg. Det er et begrep som gir forventinger. Målet med persontilpasset medisin er å tilby presis og effektiv behandling for hver enkelt pasients individuelle sykdom. Pasientene skal motta riktig behandling til riktig tid og uvirksom behandling skal unngås. Behandling skal dermed være effektiv uten å gi unødvendig risiko og bivirkninger.

En fremtidig kreftbehandling som er individuelt tilpasset hver unike pasient, krever at all relevant informasjon om pasienten og hennes sykdom tas i bruk. Dette inkluderer sykehistorie, laboratorieanalyser, billeddiagnostiske analyser og geninformasjon. Alt dette må kunne sammenstilles og analyseres slik at helsepersonell ser hele bildet og ikke bare deler. Den sammenstilte informasjonen må deretter kunne sammenliknes med tilgjengelig informasjon fra forskning og behandling, for å gi pasienten det tidligere erfaringer tilsier vil være den beste behandlingen i akkurat dette tilfellet.

For å få til dette må vi ta i bruk moderne teknologi. Mengden informasjon som skal til for å matche riktig pasient med riktig behandling, er for omfattende til at helsepersonell kan tolke den uten hjelp av digitale verktøy. En storstilt innsats for å utvikle de riktige verktøyene er nødvendig.

For tiden pågår flere store prosjekter som skal forberede implementering av persontilpasset medisin. Ett av disse er BigMed som er forankret i Oslo universitetssykehus. Kreftforeningen deltar i BigMed. Som en av landets største bruker- og interesseorganisasjoner mener vi dette er viktig fordi vi ser at persontilpasset medisin gir en ny tilnærming til pasientbehandlingen. Det er helt essensielt at brukerstemmen involveres i en slik utvikling.

Vi forventer at BigMed, sammen med andre tilsvarende prosjekter, vil gi grunnlag for utvikling av gode digitale verktøy som kan bli nyttige og brukervennlige for helsepersonell i klinisk bruk. Håpet er at dette vil bidra til et fremtidig raskt og effektivt tilbud om helsetjenester som er bedre og mer individuelt tilpasset behovene hos hver enkelt pasient.

Utvikling av digitale løsninger for bedre og mer individualisert kreftbehandling kan du høre mer om i et seminar i Kreftforeningens Vitensenter 21. mars. Vitensenteret er en populærvitenskapelig opplevelses – og læringsarena. Senteret inneholder flere interaktive installasjoner og vil samtidig være arena for utstillinger og seminarer om aktuelle temaer, inkludert forskning og innovasjon.

Kreftforeningens Vitensenter – lærerike opplevelser

Kreftforeningens Vitensenter er et nytt opplevelsessenter som skal skape nysgjerrighet og økt kunnskap om kroppens biologi, kreftforskning og teknologi. Via spennende interaktive installasjoner kan du lære ved å eksperimentere selv.
– Senteret er også en arena for workshops, seminarer og ulike temamøter for befolkningen og en ny møteplass for forsknings- og innovasjonsmiljøer i Norge.
– Opplevelsessenteret er åpent på torsdag ettermiddag og i helgene og passer både for ungdom og voksne, friske og syke. Det ligger i Kongens gate 6, Oslo.
– Senteret er på 600 m2 og kan leies til ulike arrangementer.